Kilmory Day Trip

Recoding Kilmory Day Trip on their latest album at an underground recording studio in Leith, Edinburgh.